Lube plaza, Barakaldo

Lube plaza, z/g. Lutxana, Barakaldo